Decyzja Międzynarodowego Zespołu Ekspertów UNESCO o ustanowieniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” podjęta w dniu 19 czerwca 2019 roku była wydarzeniem wyjątkowym. Dzięki tej decyzji obszar geograficzny Roztocza stał się słynny na całym świecie. Pojawiają się nowe perspektywy rozwoju terenów przygranicznych, które dotychczas były pomijane w dokumentach strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym. Granica państwowa między Polską a Ukrainą rozdziela pasmo Roztocza na część polską, ciągnącą się od Kraśnika (Roztocze Zachodnie) do Tomaszowa Lubelskiego (Roztocze Środkowe) i część ukraińską, ciągnącą się od granicy państwa do Lwowa (Roztocze Wschodnie).

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r., prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 oraz prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych stanowią wyjątkowy moment na stworzenie stałych struktur pozwalających na rozwój tego regionu.

Krótki okres związany z przygotowywaniem powyższych dokumentów strategicznych wymaga szybkich i zdecydowanych działań dotyczących opracowania koncepcji Euroregionu i jego powstania. Euroregionu, który będzie działał w obszarze:

  • usuwania negatywnego oddziaływania granic państwowych,

  • poprawy poziomu życia mieszkańców Euroregionu,

  • poprawy stanu naturalnych i kulturowych warunków życia,

  • rozwoju potencjału gospodarczego na obszarze Euroregionu.

Sprawnych działań w realizacji naszych oczekiwań w w/w zakresie nie może podjąć Euroregion Bug, ze względu na ogromny obszar działania oraz bardzo dużą odmienność geograficzną, kulturową oraz różniące się uwarunkowania rozwojowe.

Celem konferencji jest uzyskanie opinii samorządów terytorialnych na temat zasadności utworzenia „Euroregionu Roztocze” określenie intencji, form oraz zakresu przyszłej współpracy. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego
Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego
Miasto Tomaszów Lubelski
Powiat Tomaszowski