Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego jest stowarzyszeniem zrzeszającym jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest  inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy jednostek, społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Misją Instytutu jest popularyzowanie idei samorządności, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji jednostek samorządowych a także wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Swoją misję Instytut realizuje poprzez:

  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych jednostek samorządowych,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności lokalnych,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi jednostek samorządowych, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi