STATUT STOWARZYSZENIA ?INSTYTUT ROZWOJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO?

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Statut jest statutem Stowarzyszenia pod nazwą ?INSTYTUT ROZWOJU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO?, zwanego dalej ?Stowarzyszeniem?.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się również nazwą w języku angielskim ?INSTITUTE OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE LUBLIN PROVINCE?.

3. Stowarzyszenie jest założone przez wymienione w załączniku do Statutu jednostki samorządu terytorialnego, zwane dalej ?samorządami?, mające status członków założycieli.

§ 2.

1. Stowarzyszenie jest zorganizowane i działa w oparciu o zasady określone w:

1) ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r. poz.210 ze zm.),

2) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U.z 2018 r. poz. 450 ze zm.),

3) ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 944 ze zm.),

4) ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018. poz. 995 ze zm.),

5) ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018. poz. 913 ze zm.),

6) innych przepisach prawa polskiego

7) niniejszym Statucie.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić współpracę z partnerami zagranicznymi zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 5.

Stowarzyszenie wykonuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6.

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych,

wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo ? kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego.

2. W szczególności celem Stowarzyszenia jest:

1) pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy zagranicznej

z odpowiednimi partnerami w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej;

2) pomoc potencjalnym partnerom z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej w nawiązywaniu pierwszych kontaktów i uzyskiwaniu informacji o możliwościach współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi;

3) pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego a także potencjalnym partnerom krajowym w nawiązywaniu wzajemnej współpracy;

4) upowszechnianie wiedzy i informacji o możliwościach finansowania samorządów województwa lubelskiego ze środków krajowych i międzynarodowych;

5) promowanie w kraju i za granicą walorów turystycznych, inwestycyjnych oraz kulturalnych gmin i powiatów województwa lubelskiego;

6) szerzenie wśród samorządów województwa lubelskiego idei współpracy międzynarodowej

i integracji europejskiej;

7) wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzających do rozwoju różnych form współpracy zagranicznej samorządów i społeczności województwa lubelskiego;

8) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i ich partnerstwa;

9) prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej szkoleniowej, konsultingowej, wydawniczej i promocyjnej;

10) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skutecznej administracji publicznej;

11) Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin

i powiatów Lubelszczyzny oraz partnerów Stowarzyszenia, w zakresie:

a) przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, promocji zatrudnienia, mobilności pracowniczej i aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;

b) promocja włączania społecznego i zwalczanie ubóstwa;

c) rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia rozwoju infrastruktury

i gospodarki komunalnej na terenie Lubelszczyzny;

d) promocji przedsięwzięć proekologicznych, edukacji ekologicznej, aktywności

proekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

e) rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej;

f) rozwoju dialogu społecznego oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

g) upowszechniania zasady równych szans kobiet i mężczyzn;

h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

i) Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

j) Działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) Promocja turystyki i krajoznawstwa;

14) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie współpracy krajowej

i międzynarodowej;

2) Podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających na celu rozwój współpracy zagranicznej województwa;

3) Prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych i projektowych mających na celu wspólne rozwiązywanie przez samorządy problemów w zakresie nawiązywania i prowadzenia współpracy zagranicznej;

4) Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej stowarzyszenia i jego członków;

5) Uczestnictwo w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne instytucje i organizacje;

6) Organizowanie programów kształcenia i szkolenia (m.in. konferencji, seminariów, szkoleń, sesji, wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej) dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji zagranicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej;

7) Wspieranie działań w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, regionalnego i lokalnego rynku pracy, ochrony środowiska naturalnego;

8) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach mających znaczenie dla samorządów Lubelszczyzny;

9) Podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

§ 7a

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są określane przez Zarząd w drodze uchwały.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest przedstawienie przez właściwy organ stanowiący samorządu uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu jego statutu. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9.

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

1) poprzez swoich przedstawicieli brać udział w obradach i głosowaniach Zgromadzenia oraz wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) przedstawiać wnioski i stanowiska na posiedzeniach Zgromadzenia,

3) korzystać z inicjatyw i różnych form działalności Stowarzyszenia.

§ 10.

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) stosować się do Statutu, przyjętych regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

2) udzielać pomocy organom Stowarzyszenia w realizacji zadań i przedsięwzięć na swoim obszarze,

3) popierać działalność Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w jego pracach,

4) terminowo uiszczać składki członkowskie.

§ 11.

Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12.

Organami Stowarzyszenia są:

1) Zgromadzenie Stowarzyszenia, zwane dalej ?Zgromadzeniem?, jest organem stanowiącym,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ?Zarządem?, jest organem wykonawczym Stowarzyszenia

i reprezentuje je na zewnątrz,

3) Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Poszczególni członkowie Stowarzyszenia posiadają w Zgromadzeniu po jednym przedstawicielu.

2. W skład Zgromadzenia wchodzą z urzędu Marszałek Województwa Lubelskiego oraz starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie jednostek samorządu terytorialnego będących członkami
Stowarzyszenia.

3. Przedstawiciele, o których mowa w ust.2 mogą delegować na posiedzenia Zgromadzenia swoich pełnomocników.

§ 14.

1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok.

2. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1/5 przedstawicieli w Zgromadzeniu w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 15.

O zwołaniu posiedzenia zwyczajnego Zgromadzenia przedstawiciele samorządów powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

§ 16.

Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Na następnym posiedzeniu protokół winien być przedstawiony i przyjęty przez Zgromadzenie.

§ 17.

1. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne, gdy w I terminie uczestniczy w nim, co najmniej połowa przedstawicieli samorządów. W II terminie wymóg ten nie obowiązuje.

2. Z zastrzeżeniem § 42 ust.3 i § 43, uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów.

§ 18.

Przedstawiciele poszczególnych samorządów posiadają w Zgromadzeniu liczbę głosów stanowiących ustalaną w odniesieniu do ogólnej liczby przedstawicieli biorących udział w obradach danego Zgromadzenia według następującej proporcji:

1) przedstawiciele Województwa Lubelskiego ? 40%,

2) przedstawiciele powiatów ? 20%,

3) przedstawiciele gmin ? 40%.

§ 19.

Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Zgromadzenia oraz jego obrad określa regulamin Zgromadzenia, uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 20.

1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do właściwości innych organów.

2. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

a) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian,

b) ustanawianie regulaminów, zasad działania Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia,

c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych

organów Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,

e) ustanawianie zasad sposobu użytkowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,

f) decydowanie o zbywaniu, nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

g) ustalanie budżetu Stowarzyszenia

h) stanowienie o zasadach gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

i) przyjmowanie na rzecz Stowarzyszenia zapisów i darowizn,

j) stanowienie w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek,

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

l) powoływanie ze swego grona komisji problemowych do załatwienia poszczególnych spraw.

§ 21.

1. Stowarzyszenie sprawuje bieżącą kontrolę finansową nad działalnością Zarządu przy pomocy

Komisji Rewizyjnej.

2. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób powołuje Zgromadzenie spośród swoich członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a ponadto nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22.

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

2. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.

3. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdania roczne Zgromadzeniu.

§ 22a.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie zwyczajnego Zgromadzenia, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) wnioskowanie do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium

Zarządowi,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu,

7) wyrażanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia.

§ 22b.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

2. Komisja Rewizyjna może oddelegować członków ze swego grona do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 23.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który zwołuje jej posiedzenia, prowadzi obrady i składa sprawozdania.

§ 24.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków:

1) Prezes Stowarzyszenia,

2) Wiceprezesi Stowarzyszenia,

3) pozostali członkowie.

§ 25.

1. Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie.

2. Szczegółowe zasady i tryb wyborów Zarządu określa Zgromadzenie.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26.

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zasady niniejszego statutu i przepisy ustalone przez Zgromadzenie,

4) sporządzanie projektów budżetu Stowarzyszenia, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych bilansów Stowarzyszenia,

5) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia,

6) nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia,

7) przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia,

8) określenie kryteriów i trybu zatrudniania pracowników,

9) ustalanie rodzaju i liczby stanowisk pracy w biurze Stowarzyszenia oraz wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach,

10) przyjmowanie tekstów jednolitych Statutu i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia.

11) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru formy prowadzonej działalności ? odpłatnej lub / i nieodpłatnej.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 3 członków.

§ 27.

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

3. Biurem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd.

§ 28.

Prezes Stowarzyszenia:

1) jest przewodniczącym Zarządu, zwołuje i prowadzi obrady Zarządu,

2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

3) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 29.

1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa pięć lat i pokrywa się z kadencją organów stanowiących samorządów.

2. Zarząd Stowarzyszenia działa do dnia wyboru Zarządu kolejnej kadencji.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Zgromadzenie dokonuje wyborów uzupełniających w ciągu miesiąca od zwolnienia funkcji.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 30.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.

2. Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi odrębną księgowość.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 30a.

W zakresie gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31.

Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 32.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członków Stowarzyszenia,

2) środki Unii Europejskiej dostępne w ramach realizowanych projektów,

3) dotacje, darowizny, zapisy,

4) dochody z majątku Stowarzyszenia,

5) wpływy z ofiarności publicznej,

6) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 33.

Wysokość składek członkowskich i terminy ich płatności ustala Zgromadzenie na wniosek Zarządu, stosując zasadę, że wysokość składki samorządu jest ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców tego samorządu.

§ 34.

1. Zarząd Stowarzyszenia sporządza projekt budżetu obejmujący wszystkie dochody i wydatki przewidywane w danym roku.

2. Projekt budżetu winien być przesłany przedstawicielom w Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed terminem obrad Zgromadzenia.

§ 35.

1. Zarząd składa Zgromadzeniu roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia oraz roczne sprawozdanie finansowe. Do zakresu sprawozdań stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust.1 podlegają podaniu do publicznej wiadomości, a ponadto są przekazywane ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 36.

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.

§ 37.

Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia członkowi Zarządu lub pracownikowi.

Rozdział VI

ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38.

1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały.

2. Od uchwały w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do

Zgromadzenia. Uchwała Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej sprzeciw, o którym mowa w § 11.

§ 39.

1. Z wnioskiem o przystąpienie do Stowarzyszenia występuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

2. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały, o której mowa w ust.1 nie podejmie uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego stała się członkiem Stowarzyszenia po upływie tego terminu.

§ 40.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia,

3) likwidacji samorządu ? członka Stowarzyszenia.

§ 41.

Zamiar wystąpienia powinien zostać zgłoszony Zarządowi Stowarzyszenia najpóźniej na trzy miesiące przed dniem wystąpienia, w drodze uchwały rady.

§ 42.

1. Zamiar wykluczenia członka ze Stowarzyszenia należy oznajmić członkowi najpóźniej na trzy miesiące naprzód.

2. Wykluczenie może nastąpić w razie:

1) udowodnienia działania na szkodę Stowarzyszenia,

2) nie uiszczania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

3) niestosowania się do przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu, a zwłaszcza do postanowień statutu.

3. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia stanowi Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zgromadzenia.

§ 43.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 ogólnej liczby przedstawicieli Zgromadzenia.

§ 44.

W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku decyduje Zgromadzenie.

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 45.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 46.

Zmiany w statucie dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zgromadzenia. § 17 ust.1 ma odpowiednie zastosowanie.

§ 47.

Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Wojewoda Lubelski.